top of page
White Structure
1659242188829.jpg
  • ลูกค้าจะเข้าถึงเว็บไซต์และโปรไฟล์ของคุณมากยิ่งขึ้น "โปรดเขียนบทความอย่างสม่ำเสมอ"

  • โฆษณาจะเริ่มทำงานดีขึ้นและแสดงผลบ่อย เมื่อมีบทความ รีวิว ความรู้ศัลยกรรม บนแพลตฟอร์มจำนวนมาก

  • โฆษณาของเราแสดงในประเทศไทย เกาหลี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เวียดนาม ลาว และมีแผนการขยายไปประเทศอื่นๆภายในปี 2022

  • โฆษณาจะแสดงผลเฉพาะ กับผู้ใช้ที่มีตัวตนเท่านั้น เพื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายคุณภาพ ตรวจสอบอายุ 20-55 ปีเท่านั้น

  • เครดิตการคลิก 10,000 ครั้ง/เดือน 

  • เครดิตการแสดงผล 200,000 ครั้ง/เดือน

kisspng-computer-icons-check-mark-symbol-clip-art-5b3c8d17a9baa1.7415907815306949356952.pn
bottom of page